بابا داشت روزنامه میخوند بچه گفت: بابا بیا بازی! بابا که