من یه بسکتبالیست هستم و آرزو دارم یه روز توی بسکت یه ستار