خب میخوام:)جایزه دریا رو برای بردن تو فن آرت بدم (^ ^)