خب اینم بقیشون تازه اینا یادم افتاد دیگه یادم نیست شما بگ