ادامه کارم رو از سر میگیرم... فکر کردن به این چیزا برام ن