عکس دیگه از رنبیر ندارم اینم با دپیه...حالا کدوم؟؟؟انگشت