سلام عزیزان منو ببخشین که نمیتونم بهتون سر بزنم زیاد ولی