فرق نمیکنه چه رنگی باشی عشق خیلی چیزارو از میون ورمیداره