هوشمندی عکاس رو توی پیدا کردن بهترین زاویه دید دوست دارم.