به تو سوگند،به راز گل سرخ به پروانه که درعشق فنامیگردد زن