خب با اخباراتی که هم اکنون به دستم رسید خبری بد برای لویی