من دارم هر هفته سر خاک پدرم میرم کاش زودتر به فکر نبودنش