ماهيان ازتلاطم دريابه خداشكايت بردندوچون درياآرام شداسير