من عاشق همین احساس تو شدم بازم بهم بگو دیر عاشق تو شدم،،