خوشبخت اگر خار بكارد از بخت خوشش لاله و ريحان به در آيد