زندگى ،زنده ماندن و نفس كشيدن نيست،زندگى ه‍دف داشتن و مبا