هیچ چیز تو دنیا بهتر از این نیست که تو پشت و پناه منی...ش