تمام سخنان عاشقانه ی دنیا به اندازه ی یک عمل عاشقانه ارزش