روز جمعه متعلق به امام زمان است برای ظهورش هم با هم دست ب