عشق دروغ                رفته بودیم که دور از انظار دیگران