یه اتاق←سرد→یه عالمه↓درد↓منو خدایی که ↑حالمو خوب نکرد↑