خانمها لطفا بخونید. قبلا عذر خواهی میکنم ولی حقیقت دارد.