باید قبول کنیم تاریخ بعضی رفتارها،بعضی حرفها و بعضی رفتار