خیلی جالبه ولی من با اینکه میدونم الکیه میترسم برم روش خخ