ببخشید ولی من رفتم خدافظی کردم ازشهرم خدافظی کردم ازقلبم