به نام خدا آموزش بافت نی نی اول ازپاهاش شروع میکنیم اول یه ح...

به نام خدا آموزش بافت نی نی اول ازپاهاش شروع میکنیم اول یه حلقه.طلایی میزنیم و6 تاپایه کوتاه میزنیم ورجع بد درهرپایه کوتاه 2 تاپایه کوتاه میزنیم که جعما میشه 12 پایه کوتاه ورج سوم یک درمیان اینکاروانجام میدیم ینی یه دونه 3تایی یه دونه1 ودررج بعددیگه اضافه نمیکنیم همینطورادامه میدیم کلا 8 رج میبافیم وتورج8تم نخوقطع میکنیم واون یکی پاروهم مثل این میبافیم وبعددوتاپاروبایه پایه کوتاه به هم وصل میکنیم

بعد دورتادورپاهارومیبافیم تاده رج ادامه میدیم بعدازرجع بد شروع میکنیم به کم کردن تا 5 ردیف کم میکنیم به اندازه ای که به اندازه گردن میرسه وبعدسرشوروبدنش شروع میکنیم به بافتن تاسه رج اضافه رج اول کلا همه دونه هادوتاتوشون پایه کوتاه میزنیم رجع بدمثل پاها یک درمیون اضافه میکنیم. وازرجع بد بدون اضافه کردن ادامه میدیم تا7 یا8 ردیف ادامه میدیم بعد کم کم شروع میکنیم به کم کردن تاآخرتموم بشه
براپستونک هم مثل پاهاش یه حلقه طلایی درس میکنی وسه رجع میبافیم وتوهمشون دوتا دوتا اضافه میکنیم وبرای دسته پستونک 16 تازنجیره میزنیم وروی اولین زنجیره یه پایه کوتاه یه پایه بلندناقص وبقیشوپایه بلندمیزنیم آخرشم مثل اولش یه پایه کوتاه ناقص ویه پایه کوتاه میزنیم ووصلش میکنیم به پستونک
برادستاشم یه حلقه طلایی میزنیم وسه تاپایه کوتاه میزنیم ورجع بد 6 تامیزنیم رج سوم یک درمیون میزنیم سه ردیف ادامه میدیم بدون اضافه کردن وبعددوسه ردیف کم میکنیم وتااندازه دستها بلندش میکنیم وبعدکه به اندازه موردنظررسیدباپایه کوتاه سرشوبه هم وصل میکنیم بعدکه سرشوبستیم به بدنش میدوزیم
وآخرین کاربافت کلاهه که بازم یه حلقه طلایی درست میکنیم و6 تاپایه کوتاه میزنیم ورجاشوکلا توهمششرن دوتا پایه کوتاهومیزنیم تااندازه ای که به اندازه بالای سرش باشه بعدبدون اضافه کردن ادامه میدیم تا به انداره موردنظربرسیم وبرای لبه کلاه تویه پابه کوتاه4 یا5 تاپایه بلندمیزنیم ویهه پایه کوتاه ردمیکنیم توپایه کوتاه بعدی یه پایه کوتاه میزنیم وبازم یه پایه کوتاه ردمیکنیم توپایه کوتاه بعدی بازم پایه بلندمیزنیم این کاروتکرار میکنیم تا دورتادورکلاه تموم بشه

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار