حاشیه نمایشگاه فرش دستباف. این نمایشگاه در محل دائمی نمای