در دو چشم تو خدا جا دارد / عشق با چشم تو معنا دارد