زمانی در خواب گریه میکردم زیرا در خواب میدیدم که ترکم کرد