عشقی فراتر از انسان و فروتر از خدا نیز و آن دوست داشتن اس