اینم خودم طراحیش کردم خوشمله نه از رنگش خوش میاد ملایمه