نقل شده دو نفر از شیعیان در گذرگاهی از بغداد به مجلس بزرگ