خدایا، عزیزانی دارم که رسمشان معرفت ویادشان صفای دل است پ