چه رنجی در دلش داشت عکاسی که عکس های دونفری عشقش را میگرف