آدمـــــها... مثـــل مـــوبـــایل ها low battery نــــدار