خدا کنه تو راه کربلا باشید تا ببینی عشق به اقا چه معنی دا