"گـــذشــــتــه" را بیاد می آورم . . . از "حـال" مـــیــر