دلتنگ که باشی ساده ترین حرف ها اشکت را در میاورد . . .