خدافظ همگی اینجا باشه واسه اونای که خوب هستن اینجا همه نن