؛ در یکی از محله های مرکزی شهر پاریس، دیواری وسیع وجود دا