شانس زندگی دیگران بودن یعنی نگران خطاها و اشتباهات بقیه ب