از تركه ميپرسن تعطيلات كجا رفتي؟ ميگه واللا امام رضا طلبي