گاهی گمان نمیکنی ولی میشو.گاهی نگفته قرعه بنام تو میشود.گ