خیلی دلم گرفته میخوام ازینجا برم، جایی ک مردمان شهرم نباش