نمیدونم چه حکمتیه وقتی میخوام درس بخونم اول تشنم میشه بعد