مٍثٍ عًدًدٍ یِــک تو جًدوًل ضًرب باش بٍ هیچکًس بیشتًرٍ از