تویی که میگی سیگار نکش اگه دردامو بدونی خودت برام کبریت م