خوشا آنان که با عزت ز گیتی / بساط خویش برچیدند و رفتند