یکی دیگه از خوبی های دانشگاه اینه که برای بعضی همه چیز هس