hamey jesaratamo jam kardam o emshab Ba ink hanuzam ghalb